Vedtægter 22/03. 2022

Haveforeningen Ved Pilegården

Gældende vedtægter og ordensbestemmelser vedtaget og godkendt af generalforsamlingen 22.03. 2022

Vedtægter og ordensbestemmelser!

 § 1      Navn og hjemsted                             

01-01:        Foreningens navn er Haveforeningen Ved Pilegården.

01-02:        Foreningens hjemsted er i Tårnby Kommune.

 § 2      Formål

02-01:            Formålet er i fællesskab og på andelsbasis at drive en haveforening på arealerne Matrikel Nr. 13 c og 13 I i Tårnby Kommune.

 02-02:            Haveforeningens formål er også at bevare havens kolonihave karakter hvad angår bygninger og beplantning.

02-03:            Grundlaget for haveforeningen er Tårnby kommunes lokalplan.

 § 3      Medlemmer

03-01:        Enhver myndig person, der har fast bopæl i Storkøbenhavn kan, når bestyrelsen har godkendt denne, blive andelshaver i foreningen ved at overtage og drive én andel i overensstemmelse med foreningens vedtægter og ordensbestemmelser.

 03-02:            Andelen kan ikke belånes, pantsættes eller gøres til genstand for retshandlinger af nogen art.

 03-03:        I forbindelse med at andelsbrevet underskrives, skal der samtidig underskrives en erklæring, hvor andelshaveren bekræfter at ville overholde lokalplanens bestemmelser samt foreningens vedtægter og ordensbestemmelser. Andelshaveren skal tegne en brandforsikring, som dækker al bebyggelse på andelen.

 03-04:            Andelshavere skal til enhver tid kunne dokumentere over for haveforeningens bestyrelse, at pågældende har fast bopæl.

 03-05:            Bopælsændringer skal omgående meddeles til foreningens formand eller kasserer. Samtidig opgives telefonnr. samt e-mailadresse.

 § 4      Kommunikation

04-01:        Al korrespondance mellem medlemmerne og foreningen ved dennes bestyrelse og administrator foregår pr. e-mail, samt ved filer vedhæftet e-mail eller tilknyttet e-mail i form af link til foreningens hjemmeside eller andre hjemmesider.

 04-02:        Ved korrespondance forstås blandt andet, indkaldelser til generalforsamling med bilag i henhold til vedtægterne (årsregnskaber, budgetter, forslag m.v.), vandregnskaber, opkrævninger, påkrav af enhver art (herunder påkrav om betaling af restancer til foreningen og inkassopåkrav) og varslinger (herunder varsling om adgang til andelen).

04-03:       Uanset ovennævnte bestemmelser skal korrespondance ske med almindelig post, såfremt lovgivningen stiller krav herom, såfremt bestyrelsen beslutter det eller såfremt et medlem har underskrevet en erklæring om, at al korrespondance til medlemmet skal ske med almindelig post.

 04-04:        Det enkelte medlem er ansvarlig for, at bestyrelsen har den til enhver tid gældende e-mailadresse til medlemmet og at den pågældende e-mailadresse kan modtage e-mail fra administrator og bestyrelsen. Hvis medlemmet skifter e-mailadresse skal medlemmet straks orientere bestyrelsen herom. Korrespondance skal anses for fremkommet til medlemmet, når korrespondance er afsendt til den senest af medlemmet oplyste e-mailadresse.

 04-05:        Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for at korrespondance ikke kommer frem til medlemmet. Administrator eller foreningen kan ikke holdes ansvarlig herfor.

 04-06:        Det nærmere indhold af den i stk. 3 nævnte erklæring samt eventuelle retningslinjer vedrørende digital kommunikation fastsættes af bestyrelsen.

 § 5      Andelsværdi

05-01:        Andelsværdien udgør et af generalforsamlingen fastsat beløb pr. andel, svarende til grundværdien ifølge SKAT fordelt ligeligt pr. andel.

 § 6      Hæftelse                                    

06-01:        Andelshaverne hæfter i fællesskab for foreningens økonomiske og retslige forpligtigelser.

06-02:        For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller underpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom.

 06-03:        En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 og stk. 2, indtil ny andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

 § 7      Andel                                            

07-01:        Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres andel.

07-02:        Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 15-17.

07-03:        For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn/navne. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

§ 8      Bebyggelse af den enkelte andel

08-01:      Bestemmelserne for bebyggelse er fastsat i den gældende lokalplan. Lokalplanen betyder ikke, at bebyggelse, der overskrider lokalplanens bestemmelser ved lokalplanens vedtagelse, automatisk bliver lovliggjort.

 08-02:

Adgang til den enkelte andel må kun være de interne fordelingsveje. De interne fordelingsveje skal til enhver tid være åben for passage. Generelt må der kun hegnes med levende hegn i lodgrænsen/skel. Alle hegn må maksimalt være 180 cm i højden.  Nærmere fastsættes i Ordensbestemmelser.

 08-03:      Før noget byggeri på den enkelte andel påbegyndes, skal der til haveforeningens behandling af byggeandragende fremsendes tegninger til bestyrelsen. Tegningerne skal indeholde angivelse af de enkeltheder, der er nødvendige, for at haveforeningens bestyrelse kan sikre sig, at bestemmelserne i lokalplanen er overholdt, inden bestyelsens godkendelse af byggeriet.

 08-04:

Bebyggelse af hovedhus, skal påbegyndes senest 3 måneder efter nedrivning af eksisterende hovedhus. Råhus skal være færdigbygget efter yderlige 6 mdr. Ved køb af tom grund, skal råhuset være færdigbygget inden 9 mdr. fra overtagelsesdatoen. Ingen grunde må stå tomme over 9 mdr.

 08-05:     Haveforeningen har installeret vand og kloak frem til hver enkelt andel. Det er en forudsætning, at hver andel tilslutter sig kloak. Nedbør må under ingen omstændigheder ledes til kloaknettet. Ændringer må kun udføres af autoriserede virksomheder.

 08-06:        Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor der kræves byggetilladelse efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.

 § 9      Benyttelse af andelen                

09-01:        Andelens bygninger må kun benyttes til beboelse fra 1. april til 30. september, og uden for dette tidsrum til kortvarige ophold i weekends, ferie og lignende.

 09-02:        En andelshaver må kun eje én andel i foreningen.

 § 10    Haveleje                                     

10-01:        Havelejens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af generalforsamlingen.

 10-02:        Det indbyrdes forhold mellem haveleje størrelse for de enkelte andele fastsættes således, at fordelingen sker i samme forhold som andelshavernes andel i foreningens formue, jf. § 5.

 10-03:        En andelshaver er forpligtet til at betale haveleje, indtil en ny andelshaver har overtaget andelen, og dermed er indtrådt i forpligtigelsen.

 10-04:        Havelejen betales kvartalsvist forud den 1. hverdag i kvartalet. Ved for sen betaling kan opkræves gebyr svarende til det påkravsgebyr, der ifølge lejelovgivningen kan opkræves ved for sen betaling af leje.

 § 11    Vedligeholdelse                         

11-01:        En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde på andelen, jf. dog stk. 5. Vedligeholdelsespligten omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af alle bygningsdele og tilbehør til andelen, såsom udskiftning vandrør fra måler, kloak fra tilslutning i kloakbrønd, elledninger fra elskab (placeret på vej) mv.

 11-02:        En andelshaver er forpligtet til at vedligeholde andre lokaler eller områder, såsom fælleshus, stakitter, legepladser, skure og lign. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af sådanne områder.

 11-03:        En andelshaver har pligt til at foretage indvendige og udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.

 11-04:        En andelshaver er forpligtet til at vedligeholde de individuelle forbedringer og forandringer, der er udført på andelen.

 11-05:        Foreningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse end nævnt i stk. 1-4, herunder af bygninger, skure samt fælles anlæg.

 11-06:        Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve vedligeholdelse, der er nødvendig af hensyn til bygningens stand, foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan foreningen få vedligeholdelsesarbejdet udført for andelshaverens regning eller andelshaveren kan ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf. § 22.

 § 12    Vedligeholdelse af fællesarealer

12-01:        Vedligeholdelse og renhold, der ikke påhviler den enkelte andelshaver, udføres efter bestyrelsens anvisning, enten som pligtarbejde eller ved antaget hjælp.

 12-02:        Pligtarbejde udføres efter bestyrelsens anvisning. Kan den enkelte andelshaver ikke udføre dette på den tildelte dato, skal andelshaveren selv skaffe afløser.

 12-03:        Såfremt der ikke stilles med afløser, betales et gebyr. Størrelsen på gebyret fastsættes af generalforsamlingen.

 § 13    Udlån af andelen

13-01:        Andelen og bygninger er til benyttelse af havens ejer og dennes nærmeste familie.

13-02:        Udlejning må ikke finde sted.

13-03:        Udlånes haven til familie og venner sker det på andelens ejers ansvar, herunder ansvaret for at tilsikre overholdelse af foreningens vedtægter og ordensbestemmelser. Udlån kan samlet udgøre 3 uger pr. sæson.

§ 14    Ordensbestemmelser (husorden)

14-01:        Generalforsamlingen kan fastsætte ordensregler, herunder om husdyrhold m.v. Sådanne regler er til enhver tid bindende for alle andelshavere, jf. dog stk. 2.

 14-02:        Uanset bestemmelser om forbud mod husdyrhold er det altid tilladt at holde servicehund.

 14-03:        Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun ændres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død.

 § 15    Overdragelse                             

15-01:        Ønsker en andelshaver at sælge sin andel, er andelshaveren berettiget til at overdrage andelen efter reglerne i stk. 2. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.

 15-02:        Fortrinsret til køb af andel i foreningen har den / de personer, som indstilles af den fraflyttende andelshaver, dog skal ny andelshaver være myndig og have bopæl i Storkøbenhavn.

 15-03:        Foreningens ventelister skal fremlægges til eftersyn for andelshaverne på den årlige ordinære generalforsamling. Alle personer, som lever op til § 03-01 kan optages på ventelisten.

 § 16    Pris                                                

16-01:        Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter stk. 3. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinjer:

 16-02:            Værdien af andelen opgøres til den pris, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Den samlede pris fastsættes af vurderingsudvalget efter Kolonihaveforbundets regler.

 16-03:        Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse af prisen for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af Kolonihaveforbundet.

 § 17    Fremgangsmåde                        

17-01:        Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Overdragelsesaftalen skal bl.a. indeholde en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, hus, forbedringer, inventar og løsøre, og eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand.

17-02:        Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret foreningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, referat af seneste ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære generalforsamling samt vedligeholdelsesplan såfremt en sådan er udarbejdet.Sker der inden næste generalforsamling væsentlige ændringer i foreningens forhold, som påvirker foreningens formue negativt, såsom et fald i ejendommens værdi eller optagelse af nye lån, er bestyrelsen forpligtet til at oplyse dette.

 17-03:        Foreningen kan kræve et gebyr for udarbejdelse af overdragelsesaftale. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgifter til besvarelse af forespørgsel fra vurderingsudvalget m.m., samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller –auktion.

 17-04:        Overdragelsessummen skal senest 5 hverdage før overtagelsesdagen være indgået på foreningens konto i pengeinstitut. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 2 uger før overtagelsesdagen, skal erhverver senest 7 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponere overdragelsessummen eller stille standardbankgaranti for denne. Det deponerede/garanterede beløb skal frigives til foreningen senest 5 hverdage før overtagelsesdagen.

 17-05:        Foreningen afregner efter fradrag af sine tilgodehavender overdragelsessummen først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver.

 17-06:        På overdragelsesdagen kl. 12:00 overgår ejerskab af andel, hus og al indbo, som måtte findes på andelen, til køber.

 17-07:        Snarest muligt efter erhververens overtagelse af andelen skal erhververen gennemgå andelen for at konstatere eventuelle mangler ved andelens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med andelen. Erhververen kan kun komme med mangelindsigelser i til og med 8 dage fra overtagelsesdagen. Foreningen skal gøre erhververens og foreningens eventuelle krav gældende over for sælger senest 14 dage efter overtagelsesdagen. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. Mangler der ikke har kunnet konstateres inden for fristen, skal erhververen efterfølgende gøre gældende direkte over for overdrageren.

 17-08:        Overdragelsessummen med eventuelle fradrag som nævnt i stk. 5 og 7 skal afregnes senest 10 hverdage efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen.

 § 18    Ubenyttede andele                    

18-01:        Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin andel indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne i §§ 15-16, kan bestyrelsen bestemme, hvem der skal overtage andelen, og de vilkår overtagelsen skal ske på. Ved overdragelse af andelen finder §§ 15-17 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage andelen. Andelshaveren skal, indtil andelen er overdraget, fortsat opfylde sine forpligtelser overfor foreningen herunder betale haveleje. Andelshaveren skal endvidere medvirke til overdragelse af andelen i fornødent omfang, herunder ryddeliggøre andelen samt udlevere nøgler til andelen til bestyrelsen på det tidspunkt, som bestyrelsen fastsætter som fraflytningstidspunkt. Foreningen er ved salg af andelen berettiget til at lade en ejendomsmægler forestå salget for andelshaverens regning.

§ 19    Dødsfald                                    

19-01:        I tilfælde af en andelshavers død overdrages andel efter reglerne i arveloven.

19-02:        Foreningen sender en krans eller en bårebuket, når en andelshaver eller dennes ægtefælle/samlever bisættes eller begraves. Dette forudsætter at bestyrelsen i god tid underrettes.

 § 20    Samlivsophævelse                     

20-01:        Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller overdrages andele efter reglerne i Lov om ægtefælleskifte.

 § 21    Opsigelse                                   

21-01:        En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og sin brugsret til andel, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 15-17 om salg af andelen.

 § 22    Eksklusion                                  

22-01:        Overholder en andelshaver ikke Haveforeningens vedtægter og ordensbestemmelser kan bestyrelsen sætte andelen til salg. Forinden skal andelshaveren i et anbefalet brev høres, om sagen ønskes indbragt for en generalforsamling, som skal vedtage om andelshaveren fortsat kan være medlem af foreningen.

 22-02:            Vedtager en generalforsamling, at medlemskabet skal ophøre eller ønsker andelshaveren ikke sagen indbragt for en generalforsamling, sælges andelen. Alle løbende udgifter herunder betaling til advokat samt restancer til foreningen fratrækkes salgssummen, hvorefter restsummen udbetales til afgående andelshaver.

 22-03:        En andelshaver kan ekskluderes af foreningen og brugsretten til andelen bringes til ophør af bestyrelsen såfremt andelshaveren:

 A)          trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, haveleje, påkravsgebyr eller andre skyldige beløb af enhver art,

B)          groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jf. § 11-06,

C)          optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere, eller

D)         i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen,

 22-04:        Ekskluderes en andelshaver, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andelen, og de vilkår overtagelsen skal ske på. Afregning finder sted som anført i § 17. Ved overdragelse af andelsboligen finder §§ 15-17 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage andelen.

 22-05:        Andelshaveren skal, indtil andelen er overdraget, fortsat opfylde sine forpligtelser overfor foreningen herunder betale haveleje. Andelshaveren skal endvidere medvirke til overdragelse af andelen i fornødent omfang, herunder ryddeliggøre andelen samt udlevere nøgler til andelen til bestyrelsen på det tidspunkt, som bestyrelsen fastsætter som fraflytningstidspunkt. Foreningen er ved salg af andelen berettiget til at lade en ejendomsmægler forestå salget for andelshaverens regning. Efter salg finder afregning sted som anført i § 17.

 § 23    Generalforsamling                     

23-01:        Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

23-02:        Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.

 Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af stemmeudvalg

3.       Beretning

4.       Regnskab herunder udvalgsberetninger

5.       Behandling af indkomne forslag herunder nedsættelse af udvalg

6.       Fastsættelse af afgifter/gebyrer mv:

  1. Haveleje
  2. Administrationsgebyr (inkl. Indskud)
  3. Afgift for for sent betaling
  4. Pligtarbejdes gebyr
  5. Leje og depositum for Midtpunktet
  6. Gebyr for for sen måleraflæsning
  7. Gebyr for venteliste

7.       Fastsættelse af honorarer

8.       Budget

9.       Valg af formand

10.     Valg af kasserer

11.     Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

12.     Valg af bilagskontrollanter og suppleant

13.     Valg af Vurderingsudvalg og Festudvalg

14.     Eventuelt

23-03:        Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det ønskeligt, eller hvis 20 stemmeberettige andelshavere skriftligt til bestyrelsen anmoder derom. Med anmodningen skal angives de emner, der ønsket behandlet. Indkaldelsen skal fortages senest 3 uger efter anmodningens modtagelse og med 8 dages varsel.

§ 24    Indkaldelse m.v.                         

24-01:        Bestyrelsen indkalder til generalforsamling skriftligt med tre ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

24-02:        Forslag fra andelshavere, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslagene udsendes til andelshaverne forud for generalforsamlingen. Der kan ikke indsendes forslag til en ekstraordinær generalforsamling.

 24-03:        Forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

 24-04:        Adgang til generalforsamlingen har andelshaveren og dennes ægtefælle/samlever. Kun én af disse kan afgive stemme. Det vil sige at hver andel kan afgive én stemme.

 24-05:        Er en andelshaver forhindret i at møde, kan der stemmes ved fuldmagt. En andelshaver kan dog kun afgive én stemme i henhold til fuldmagt.

 24-06:        Andelshavere i restance med betaling af haveleje med mere end 14 dage har ingen stemmeret.

 § 25    Flertal             

25-01:            Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre at 1/4 af de stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, suppleanter, bilagskontrollanter og suppleanter foregår skriftligt, når der er mere end én kandidat til de enkelte poster.

 25-02:            Generalforsamlingens sager afgøres ved almindligt stemmeflertal.

 25-03:            Til vedtagelse af ændringer i foreningens vedtægt, kræves at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 25-04:            Beslutninger vedtaget på en lovligt indkaldt generalforsamling er, uanset de fremmødtes antal, gældende for alle foreningens andelshavere.

 25-05:            Beslutning om foreningens ophør kan kun ske, såfremt 3/4 af foreningens andelshavere stemmer for et sådant ophør på en særlig indkaldt generalforsamling. Samtidig træffes beslutning angående foreningens aktiver.

 § 26    Dirigent m.v.                              

26-01            Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges ved almindeligt stemmeflertal. Dirigenten vejleder forsamlingen, men deltager ikke i den almindelige debat uden forsamlingens samtykke.

 26-02        Referatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede, skal udleveres eller på anden måde offentliggøres overfor andelshaverne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse. Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.

 § 27    Bestyrelse                                  

27-01:        Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

 § 28    Bestyrelsesmedlemmer             

28-01:        Bestyrelsen består af en formand og yderligere 3‑7 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.

28-02:        Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.

28-03:        De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, så halvdelen af bestyrelsen er på valg ved hver ordinær generalforsamling.

28-04:        Generalforsamlingen vælger desuden for ét år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

28-05:        Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige samlevere. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver andel. Genvalg kan finde sted.

28-06:        Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og evt. en sekretær.

28-07:        Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsam­ling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til valg af supplerende bestyrelsemedlemmer for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

 § 29    Bestyrelsens arbejde

29-01:        Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt bestyrelsesmedlemmet eller en person, som denne er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

29-02:        Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøder.

29-03:        I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 30    Tegningsret                                

30-01:            Foreningen tegnes af formanden plus 2 bestyrelsesmedlemmer. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden plus 2 bestyrelsesmedlemmer.

30-02:        Køb, salg, lån eller pantsætning af fællesarealer kræver altid en forudgående generalforsamlings vedtagelse.

 § 31    Bilagskontrollanter samt bilagskontrol

31-01:        Bilagskontrollanterne har til enhver tid ret og pligt til at foretage regnskabskontrol og kasseeftersyn. Derudover kan de igennem formanden indkalde til bestyrelsesmøde, såfremt det skønnes nødvendigt i forbindelse med bilagskontrol og kasseeftersyn.

 31-02:      Bilagskontrollanterne har under udførelsen af deres job adgang til alle bøger, bilag og dokumenter, samt enhver oplysning, der måtte ønskes i forbindelse med bilagskontrollen.

 31-03:      Når bilagskontrollen er afsluttet, påfører bilagskontrollanterne eventuelle bemærkninger til det reviderede regnskab. Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde.

 31-04:      Kasserer samt formand skal være til stede ved bilagskontrol, for at give de fornødne oplysninger, der måtte ønskes af bilagskontrollanterne.

 31-05:            Udgifter til bilagskontrol betales af foreningen.

 § 32    Administration       

32-01:        Generalforsamlingen kan vælge en advokat eller en anden professionel ejendomsadministrator, der har tegnet ansvars- samt garantiforsikring til, som administrator at forestå foreningens almindelige og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om dennes opgaver og beføjelser. Der skal laves en skriftlig aftale med administrator, som beskriver administrators opgaver.

 32-02:        Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt en administrator, varetager bestyrelsen foreningens administration og reglerne i nærværende stk. 3 og 4 finder da anvendelse.

 32-03:        Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal foreningens midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Alle indbetalinger til foreningen som haveleje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andele eller andet skal ske direkte til en sådan konto.

 32-04:        Bestyrelsen kan helt eller delvist overlade bogføringen til et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma, og opkrævning af haveleje, varetagelse af lønningsregnskab og udbetaling af faste (periodiske) betalinger til et pengeinstitut. Vælger bestyrelsen selv at varetage bogføringen, er kassereren ansvarlig for bogholderi, opkrævninger, lønningsregnskaber og periodiske betalinger.

 32-05:        Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes og medlemmer af vurderingsudvalgets økonomiske ansvar over for foreningen, andelshaverne og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars- og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til årsrapporten.

 § 33    Årsrapport     

33-01:        Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og en eventuel administrator. Regnskabsåret er kalenderåret.

33-02:        Årsrapporten påtegnes og underskrives af bilagskontrollanterne efter disses kontrol.

33-03:        Den reviderede og underskrevne årsrapport samt forslag til driftsbudget offentliggøres overfor andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 § 34    Revision                                        

34-01:        Generalforsamlingen kan vælge en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsrapporten. Revisor skal føre revisionsprotokol.

 § 35    Opløsning                                  

35-01:        Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

35-02:        Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andel i foreningens formue.

 Således vedtaget ved foreningens stiftelse den 15. oktober 1945 og med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 25. august 2021.

Mvh.

Bestyrelsen

 Vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2022

Ordensbestemmelser 22/3. 2022

Haveforeningen Ved Pilegården

Ordensbestemmelser (vedtaget på generalforsamling 22.3.2022.

§ 1. Generelt

1-1:  Bestyrelsen har pligt til at påse, at vedtægter og alle bestemmelser overholdes.

1:2:  Andelshaverne er pligtige til at læse og efterkomme de meddelser, der af bestyrelsen opsættes på opslagstavle på foreningshuset eller kan læses på havens hjemmeside.

1-3:  Andelshaverne er pligtige til på alle måder at være bestyrelsen behjælpelig med at opretholde ro og orden på foreningens areal.

1-4:  Andelshaverne skal sikre, at deres besøgende er bekendt med ordensbestemmelser, idet andelshaverne vil være ansvarlig for eventuelle overtrædelser.

1-5:  Ved flagning i foreningen må kun anvendes det danske nationalflag.

1-6:  For at fremme sikkerheden på foreningens areal har enhver andelshaver, imod behørigt legitimation, ret til at forespørge enhver på foreningens område, om vedkommendes ærinde.

1-7:  Fællestoiletterne ved midtpunktet holdes lukket og aflåst i hverdagene samt weekender. Dette gælder ikke ved fællesarrangementer, udlejning af Midtpunktet, samt ved pligtarbejde. Toiletterne kan også åbnes i hverdagen for håndværker, som er bestilt af foreningens bestyrelse til arbejde for foreningen. Rengøring foretages på pligtarbejde hver 14 dag.

§ 2. Den enkelte andel generelt

2-1:  Andelen skal forsynes med hus-nr. der tydeligt kan ses fra vejen. Andelen skal også være

forsynet med en brevkasse ved havelågen og forsynet med tydeligt navneskilt.

2-2:  Havelågen skal altid åbnes indad mod andelen.

2-3:  Den enkelte andel må kun dyrkes som lyst/køkkenhave.

2-4:  Ingen beplantning, der kan blive til gene eller skade for naboer eller færdsel må foretages på andelen.

2-5:  Vejen udenfor andelen renholdes i tiden 1. maj til 30. september til midten af vej af andelshaveren. 

2-6:  Borttagning eller flytning af hegn eller skelpæle er strengt forbudt. Ulovlig færdsel eller skade forvoldt af andre andelshavere, deres pårørende eller besøgende, kan medføre opsigelse efter foreningens vedtægter § 7.

2-7:  P-plads på egen andel, skal have et fast underlag, bestående af f.eks. betonfliser eller ærtesten, så der ikke køres mudder og græs ud på asfalten.

§ 3. Bygninger på andele

3-1: Ingen bygninger må flyttes, eller fjernes uden bestyrelsens tilladelse.

3-2:  Lader en andelshaver andelen og bygninger forfalde, skal bestyrelsen i anbefalet brev pålægge andelshaveren, at det forfaldne bringes i orden inden 14 dage. Overholdes denne frist ikke, foretages standsættelsen, mens udgifterne omgående betales af andelshaveren. Betaler andelshaveren ikke, behandles sagen i overensstemmelse med § 11 stk. 6 i foreningens vedtægter.

§ 4. Beplantning på andele

4-1:  Hække mod vej skal være liguster, eller anden grøn hækplante, maksimalt 180 cm i højden. Det levende hegn kan suppleres med trådhegn på op til 120 cm. Stensætninger mod vej kan bibeholdes. Hvis forhold vanskeliggør levende hegn, kan der søges om dispensation.

4-2:  I skellet mod naboer kan levende hegn erstattes af raftehegn eller anden form for læhegn, maksimalt 180 cm i højden. Dette forudsætter, at der indgåes skriftlig aftale mellem parterne.

4-3:  Anvendelse af pigtråd på andelen er forbudt.

4-4:  Når andelshavere er enige, kan der i skel plantes espalier træer eller frugtbuske. Inden denne beplantning foretages, skal bestyrelsen have et dokument, der angiver udbyttefordelingen.

4-5:  Andelshaverne har hegnspligt til venstre for haveindgangen. I tilfælde hvor nabo ved misligholdelse eller for tæt beplantning er skyld i at hæk ikke kan trives, besigtier bestyrelsen hækken og tager stilling til omkostningen ved ny hæk.

4-6:  Kan der ikke blive enighed om højden af skelhæk, skal den være 1,80 meter.

4-7:  Det er forbudt at plante Elm eller Røn.

§ 5. Kørsel og parkering

5-1:  I tidsrummet 1. november til 31. marts må der ikke perment parkeres køretøjer på andelen.

5-2:  Kørsel med biler er tilladt med forsigtighed. Største hastighed er 10 km/t.

5-3:  Cykel og knallert kørsel på haveforeningens veje er tilladt, når der udvises forsigtighed.

5-4:  På andelen må etableres én parkeringsplads med plads til én bil, men der må ikke opføres carport eller lignende.

5-5:  Parkerede køretøjer skal være registreret og forsynet med nummerplade.

5-6:  På andelen må ikke foretages reparationer af køretøjer. Køretøjer over 1,80 m i højden må ikke parkeres på andelen.

5-7:  Parkering på alle veje er forbudt. Cykler, knallerter og motorcykler skal anbringes indenfor

andelen.

5-8:  Biler som ikke parkeres på egen andel henvises til festpladsen eller til vejen udenfor

haveforeningen. På festpladsen må kun parkeres én bil for hver andel, og bilen skal være forsynet

med andelsnummer i forrude.

5-9:  Al parkering af lastbiler, både, campingvogne samt trailere på foreningens areal er forbudt.

Trailere ejet af haveforeningen må parkeres bag Midtpunktet.

5-10:  I tiden 1. april til 31. oktober må der ikke udover 24 timer henligge grus, sten eller andre

materialer på vejene. Dette skal være anbragt således at passage er muligt.

§ 6. Dyr

6-1:  Kanin og fjerkræhold er forbudt.

6-2:  Udenfor andelen skal hunde altid føres i snor.

6-3:  Har andelshavere kæledyr skal der altid sørges for almindelig hygiejne, samt at dyrene på intet tidspunkt er til gene for andre andelshavere.

6-4:  Fodring af vilde katte er forbudt.

 § 7. Støj

7-1:  Sang eller støjende adfærd efter kl. 24 er forbudt. Musik og sang skal foregå således, at det ikke er til gene for naboer. Henstillinger om dæmpning af musik og sang skal altid følges.

7-2:  Generelt skal der udvises behørigt hensyn til naboerne, når der anvendes støjende værktøj.
Græsslåning og arbejde med støjende værktøj kun finde sted i perioden: Hverdage kl. 07:00 20:00, lørdage kl. 9-18 og på søn- og helligdage mellem kl. 9-12.

§ 8 Andre bestemmelser

8-1:  Kun nøgler udleveret af bestyrelsen må anvendes. Nøgler købes hos formanden. Det er forbudt at efterlave foreningens nøgler, eller anvende nøgler, som ikke er udleveret af foreningen.

8-2:  Afbrændning af alle former for affald er forbudt.

8-3:  Brug af skydevåben på foreningens areal er forbudt.

8-4:  Det er forbudt andelshaverne under nogen form at drive handel eller beværtning på andelen.

8-5:  Andelshavere og deres besøgende, der passerer gennem foreningens låger og porte, er pligtige til at lukke efter sig.

8-6:  Naturgødning må ikke hjemtages i tidsrummet 1. april –31. oktober.

8-7:  De af Tårnby Kommune udstedte forordninger angående forbrug af vand med mere skal overholdes.

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2022.