Endelig lokalplan 125

24 oktober 16

 

I henhold til Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. nov. 2015) fastsættes hermed bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1 Lokalplanens formål 

1.1 Lokalplanens formål er:

- At fastholde områdets anvendelse som kolonihaveområde med havelodder og   fællesfaciliteter 

- At fastholde det eksisterende antal havelodder for området.

- At sikre at området bevarer sin karakter som kolonihaveområde ved at fastlægge bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden og områdets grønne karakter.

- At sikre at lokalplanområdet er et rekreativt tilbud for offentligheden.

 § 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter matr. nr. 13 c, Tårnby By, Tårnby. 

2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1 Området må kun anvendes til kolonihaver med tilhørende fællesfaciliteter og fordelingsveje. 

3.2 Kolonihaverne må kun anvendes til natophold i tidsperioden 1. april til 30. sep. og udenfor dette tidsrum kun i forbindelse med weekender og kortvarige ferier. 

3.3 Der kan etableres tekniske anlæg til den nødvendige forsyning indenfor lokalplanområdet.

§ 4 Matrikulære forhold 

4.1 Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere.

Matriklen er opdelt i 142 havelodder. Den enkelte havelod må ikke være større end 500 m2 og mindre end 300 m2. Der må ikke ske ny og/eller yderligere opdeling af havelodder. 

Efter godkendelse fra Kommunalbestyrelsen kan der ske mindre arealoverførsler/justeringer af havelod grænsen.

§ 5 Bebyggelsens omfang og placering

5.1 Hver havelod må bebygges med maks. 80 m2 al bebyggelse medregnet. 

5.2 Kolonihavehuset og småbygninger sammenbygget med kolonihavehuset skal placeres min. 2,5 meter fra havelodsgrænsen. Øvrige småbygninger kan placeres nærmere lodgrænsen, såfremt de er placeret min. 2,5 meter fra øvrig bebyggelse. 

5.3 Haveloddens kolonihavehus:

- må have et areal på maks. 60 m2 - må have en højde på maks. 4,5 meter målt fra terræn til tagryg - må være i højst 1 etage

- må have en facadehøjde på maks. 3 meter målt fra terræn til tag. Lukkede overdækninger betragtes som en del af arealet for kolonihavehuset. Tagudhæng må ikke være mere end 30 cm og alt derudover betragtes som overdækning.

5.4 For småbygninger (eks. drivhuse, åbne overdækninger, redskabsskur) gælder:

- at der må etableres op til to småbygninger for hver havelod - at hver småbygning må udgøre et areal på maks. 10 m2 

- at hver småbygning må have en højde på maks. 2,4 meter

- at en småbygning ikke må være sammenhængende med den anden småbygning. 

5.5 For eksisterende bebyggelse med et kolonihavehus på over 60 m2 gælder at: 

Ved overskridelse af det fastlagte maksimale areal på 60 m2 for kolonihavehuset, kan der overføres disponibelt areal fra småbygningerne efter tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. 

Havelodden må stadig maksimalt bebygges med 80 m2 al bebyggelse medregnet jf. § 5.1. 

5.6 Fællesbebyggelse må etableres indenfor fællesarealet som vist på bilag C med en højde på maks. 7 meter og areal på maks. 200 m2, hvor al bebyggelse inkl. overdækninger er medregnet. 

§ 6 Bebyggelses ydre fremtræden 

6.1 Bebyggelsens facader skal udføres i materialerne træ og/eller glas. 6.2 Der må ikke anvendes reflekterende materialer til tagbeklædning. 

6.2 Der kan etableres solenergianlæg (solceller og solfangere) med ikke-reflekterende overflader på tage eller facader. De skal placeres, så de ikke er til gene for naboerne. Fritstående anlæg er ikke tilladt. 6.3 Der kan etableres grønne tage til tilbageholdelse af regnvand. 

§ 7 Adgangs- og parkeringsforhold 

7.1 De eksisterende interne fordelingsveje i området bevares med de nuværende udlæg i en bredde af min. 3,5 meter. 

7.2 Den primære adgang til området er via adgangsvejen ved Pilegård Allé. 

7.3 Der må til den enkelte havelod kun være adgang via de interne fordelingsveje. 

7.4 De fælles interne fordelingsveje skal til enhver tid være åbne for passage. 

7.5 Der skal være adgang til lokalplanområdet for offentligheden i tidsrummet 8-21 i tidsperioden fra den 1. apr. til 30. sep. 

7.6 Der skal være min. 1 parkeringsplads pr. 2 havelodder. Parkering må kun finde sted på de angivne parkeringspladser indenfor fællesarealet. Der må maks. etableres 1 parkeringsplads på hver havelod. 

7.7 Der skal være hjørneafskæringer i krydsene mellem fordelingsvejene som vist på bilag B og bilag C. 

7.8 Inden for lokalplanområdet må der ikke ske hensætning af campingvogne, skurvogne og både eller parkering af lastbiler og større varevogne (over 3500 kg).

§ 8 Ubebyggede arealer og beplantning 

8.1 Hegning om havelodden mod fordelingsvejene skal bestå af levende hegn/hæk i en højde af maks. 1,8 meter. Det levende hegn kan suppleres med trådhegn i en højde på op til 1,2 meter i forbindelse med det levende hegn. Der kan i lodgrænsen mod nabohavelodden opføres anden form for hegning i en højde af maks. 1,8 meter.

8.2 Der må maksimalt befæstes 40 % af hver havelod, hvori al bebyggelsen er medregnet. 

8.3 De eksisterende fællesarealer fastlægges med deres nuværende placering.

8.4 Skiltning og flagning i reklameøjemed er ikke tilladt inden for lokalplanområdet. 

8.5 Der må ikke foretages terrænregulering. 

§ 9 Ledningsanlæg 

9.1 Ledninger og kabler skal fremføres som jordledninger. 

9.2 Hver havelod er forsynet med kloakledninger og vandledninger. 

9.3 Regnvand skal håndteres på egen havelod. Der kan etableres grønne tage og/eller regnbede til forsinkelse af regnvand. Regnvand må under ingen omstændigheder ledes til spildevandskloaknettet.

 9.4 Der kan etableres faskiner til nedsivning af regnvand. Faskiner skal placeres mindst 2,5 m fra skel. 

9.5 Nedsivningsanlæg (spildevand) er ikke tilladt. 

§ 10 Aflysning af lokalplaner og servitutter 

10.1 Denne lokalplan aflyser servitutter og bestemmelser i deklarationerne som ikke er i overensstemmelse med lokalplanen. For tillægsdeklarationen tinglyst 7. sep. 1945 gælder aflysning af bestemmelserne §§ 1, 3 og 5. Evt. øvrige servitutter og andre bestemmelser i deklarationerne, der ikke er i strid med lokalplanen, er forsat gældende. 

10.2 Byplanvedtægt 21 tinglyst 1970 aflyses for den del, der ligger inden for lokalplanområdet. 

§ 11 Lokalplanens retsvirkninger 

11.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser jf. Lov om planlægning § 18. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Under iagttagelse af reglerne om naboorientering i henhold til Lov om planlægning § 19 kan Kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Kommunalbestyrelse har den 21. juni 2016 vedtaget at offentliggøre dette lokalplan forslag.

Lokalplan forslaget og Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt og offentliggøres, således 

1. at bestemmelsen § 8.1 og redegørelsen hertil omhandlende hegning ændres jf. forslag i høringsnotat i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.

2. at sommerperioden for ophold forbliver 1. apr. – 30. sep. 3. at kortbilagene justeres med en mindre udvidelse af lokalplanafgrænsningen og kortbilag D tilføjes.

Ad 1. Teksten om hegning ændres. 

Bestemmelserne om levende hegn mod fordelingsvejene fastholdes for at opretholde områdets grønne udtryk. De eksisterende hegn kan beholdes, og der kan søges dispensation, hvis der er forhold, der vanskeliggør levende hegn. Derudover vil lokalplanen åbne mulighed for anden form for hegning indbyrdes mellem havelodderne. 

Detaljer omkring dette kan besluttes internt i haveforeningen, indenfor foreningens egen vedtægt, når blot vedtægtens bestemmelser er indenfor lokalplanens bestemmelser.