Vedtægter 25/3. 2019

Haveforeningen Ved Pilegården

Gældende vedtægter og ordensbestemmelser godkendt af

generalforsamlingen 25.3.2019

Vedtægter og ordensbestemmelser

 

Vedtægter

§ 1. Navn og formål

Foreningens navn er Haveforeningen Ved Pilegården, stiftet 15. oktober 1943.

Haveforeningens mål er også at bevare havens kolonihave karakter hvad angår bygninger og

beplantning.

Grundlaget for haveforeningen er Tårnby Kommunes lokalplan 125 vedtaget den 25.10.2016.

 

§ 2. Medlemskab

Stk. 1

Enhver myndig person, der har fast bopæl i Region Hovedstaden kan, når bestyrelsen har

godkendt denne, blive andelshaver i foreningen ved at overtage og drive én andel i

overensstemmelse med foreningens vedtægter og ordensregler.

Andelen kan ikke belånes, pantsættes eller gøres til genstand for retshandlinger af nogen art.

Stk. 2

I forbindelse med at andelsbrevet underskrives, skal der samtidig underskrives en erklæring, hvor

andelshaveren bekræfter at ville overholde lokalplanens bestemmelser samt foreningens

vedtægter og ordensbestemmelser. Andelshaveren skal tegne en brandforsikring, som dækker al

bebyggelse.

Stk. 3

Andelshaverne hæfter i fællesskab for foreningens økonomiske og retslige forpligtigelser.

Stk. 4

Andelshavere skal til enhver tid kunne dokumentere over for haveforeningens bestyrelse, at

pågældende har fast bopæl.

Bopælsændringer skal omgående meddeles til foreningens formand eller kasserer. Samtidig

opgives telefonnr. samt e-mailadresse.

Stk. 5

Andelshavere forpligter sig til pligtarbejde på fællesarealerne 2 gange årligt. Bestyrelsen fastsætter omfanget af pligtarbejde. Udebliver andelshavere fra Pligtarbejde tildeles en afgift kr. 600.-

 

§ 3. Bebyggelse af den enkelte andel

Stk. 1

Bestemmelserne for bebyggelse er fastsat i den gældende lokalplan.

Lokalplanen betyder ikke, at bebyggelse, der overskrider lokalplanens bestemmelser ved

lokalplanens vedtagelse, automatisk bliver lovliggjort. Lovliggørelsen kan ske for hver enkelte

havelod enten som fysisk lovliggørelse (eks. nedrivning eller ombygning) eller ved retlig

lovliggørelse. Dokumentation skal ske til Tårnby kommune.

 

Stk. 2

For eksisterende bebyggelse med hovedbygning på over 60 m2 gælder at:

Ved overskridelse af det fastlagte maksimale areal på 60 m2 af hovedbygningen, kan der overføres

disponibelt areal fra de sekundære bebyggelser efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Havelodden må stadig maksimalt bebygges med 80 m2 alt medregnet jf. § 3.1.

Stk. 3

Adgang til den enkelte andel må kun være de interne fordelingsveje.

De interne fordelingsveje skal til enhver tid være åben for passage.

Generelt må der kun hegnes med levende hegn i lodgrænsen/skel. Alle hegn må maksimalt være

180 cm i højden.

Nærmere fastsættes i Ordensbestemmelser.

Stk. 4

Før noget byggeri på den enkelte andel påbegyndes, skal der til haveforeningens behandling af

byggeandragende fremsendes tegninger til bestyrelsen. Tegningerne skal indeholde angivelse af

de enkeltheder, der er nødvendige, for at haveforeningens bestyrelse kan sikre sig, at

bestemmelserne i lokalplanen er overholdt.

Motor til varmepumpe må ikke placeres på tag. Den skal hænge på væggen eller stå på terræn.

Solfanger eller lignende på tag skal placeres med tagets hældning

Stk. 5

Haveforeningen har installeret vand og kloak frem til hver enkelt andel. Det er en forudsætning, at hver andel tilslutter sig kloak. Alternativt anvender godkendt tank. Nedbør må under ingen omstændigheder ledes til kloaknettet.

Ændringer må kun udføres af autoriserede virksomhed

 

§ 4. Andelens benyttelse

Stk.1

Andelens bygninger må kun benyttes til beboelse fra 1. april til 30. september, og uden for dette

tidsrum til kortvarige ophold, weekends og lignende.

Stk. 2

Andelen og bygninger er til benyttelse af havens ejer og dennes nærmeste familie. Udlejning må

ikke finde sted. Udlånes haven til familie og venner sker det på andelens ejers ansvar, herunder

ansvaret for at tilsikre overholdelse af foreningens vedtægter og ordensbestemmelser. Udlån kan

samlet udgøre 3 uger pr sæson. I øvrigt henvises til bestemmelserne i § 7.

 

§ 5. Overdragelse og salg af andele

Stk. 1

I forbindelse med overdragelse til tredjeperson af andelen ved salg, skal bebyggelsen være i

overensstemmelse med haveforeningens vedtægter og ordensbestemmelser og hermed

lokalplanen.

Det er andelshaverens ansvar at bringe bebyggelsen i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser inden salg.

Stk. 2

Ønsker en andelshaver at sælge andelen, skal det ske skriftligt og med 14 dages varsel meddeles

formanden. Ved fraflytning skal stilles et depositum for eventuelle skader i forbindelse hermed.

Depositum fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3

Ved salg har andelen den grundværdi, hvorefter foreningen er sat i skat. Hertil skal lægges værdi

af kloakering. Herudover får sælgeren en passende betaling for de på andelen værende bygninger,

beplantninger og installationer. Inden salg skal sælger indbetale eventuelle tilgodehavender til

foreningen.

Sælger skal gøre køber opmærksom på, om der er tinglysning eller andet udlæg i bygninger. Køber

skal i disse tilfælde sikre, at der udfærdiges skøde i eget navn.

Endvidere stiller køber bankgaranti for købesummen. Bankgarantien udstedes ved købsaftalens

underskrift samtidig med, at køber deponerer den kontante udbetaling. Køber betaler

administrationsgebyr til foreningen. Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 6. Afgifter for andelshavere

Stk. 1

Ved indmeldelse betales gebyr samt en afgift efter andelens størrelse plus en forholdsmæssig

andel af fællesarealer.

Generalforsamlingen fastsætter gebyr og afgift.

Stk. 2

Sælges en andel indenfor 2 år efter købet med gevinst, betaler sælger en afgift til foreningen på

10% af salgssummen for andel og bygning.

Stk. 3

Generalforsamlingen beslutter årets afgifter og betalingstidsfrister. Den enkelte andelshaver har

ansvaret for rettidig indbetaling.

Overskrides betalingsfrister med betales afgift fastsat af generalforsamlingen.

Hvis afgifterne efterfølgende ikke betales, overdrages kravet til inkasso. Alle udgifter til advokat

betales af andelshaver.

Stk. 4

Bestyrelsen kan yde henstand med betaling, såfremt særlige forhold gør sig gældende. Henstand

over et kvartal gives ikke.

Stk. 5

Betaler andelshavere ikke deres gæld sættes andelen efterfølgende til salg i samarbejde med

advokat og vurderingspersoner fra Kolonihaveforbundet.

Andelen sælges, alle løbende udgifter herunder betaling til advokat samt restancer til foreningen

fratrækkes salgssummen, hvorefter restsummen udbetales til afgående andelshaver.

Stk. 6

I tilfælde af dødsfald overgår forpligtelserne, over for foreningen, til eventuelle arvinger. Hvis

forpligtelserne ikke overholdes af arvingerne, betragtes det som manglende betaling og behandles

efter bestemmelserne i stk. 5.

 

§ 7. Manglende overholdelse af vedtægter og ordensbestemmelser.

Stk. 1

Overholder en andelshaver ikke Haveforeningens vedtægter og ordensbestemmelser kan

bestyrelsen sætte andelen til salg. Forinden skal andelshaveren i et anbefalet brev høres, om

sagen ønskes indbragt for en ekstraordinær generalforsamling, som skal vedtage om

andelshaveren fortsat kan være medlem af foreningen.

 

Stk. 2

Vedtager den ekstraordinære generalforsamling, at medlemskabet skal ophøre eller ønsker

andelshaveren ikke sagen indbragt for en generalforsamling, sælges andelen. Alle løbende udgifter

herunder betaling til advokat samt restancer til foreningen fratrækkes salgssummen, hvorefter

restsummen udbetales til afgående andelshaver.

 

§ 8. Generalforsamlingen

Stk. 1

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes én

gang årligt.

Stk. 2

Bestyrelsen skal indkalde til den årlige generalforsamling, som afholdes i første kvartal af

regnskabsåret.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske skriftligt med 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal

indeholde dagsordenen for generalforsamlingen herunder forslag fra bestyrelsen, jævnfør stk. 4.

Hvor der i vedtægten er bestemt, at meddelelse til medlemmerne skal ske skriftligt, anses det for

opfyldt ved udsendelse af e-mail til de medlemmer, som har oplyst en e-mailadresse til

bestyrelsen. Samtidig skal indkaldelse til generalforsamling ske via haveforeningens hjemmeside.

Stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det ønskeligt, eller hvis 20 stemmeberretige andelshavere skriftligt til bestyrelsen anmoder derom.

Med anmodningen skal angives de emner, der ønsket behandlet. Indkaldelsen skal fortages senest 3 uger efter anmodningens modtagelse og med 8 dages varsel. Endvidere kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med § 7, stk. 2.

Stk. 4

Adgang til generalforsamlingen har andelshaveren og dennes ægtefælle/samlever. Kun én af disse

kan afgive stemme. Det vil sige at hver andel afgiver én stemme.

Er en andelshaver forhindret i at møde, kan der stemmes ved fuldmagt.

Der kan også bruges e-mail til fuldmagt, dog kun en fuldmagt pr andel.

Andelshavere i restance med betaling af afgifter med mere end 14 dage har ingen stemmeret.

Ved indgangen udleveres et stemmekort pr andel.

Stk. 5

Dagsorden den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretning

4. Regnskab herunder udvalgsberetninger

5. Behandling af indkomne forslag herunder nedsættelse af udvalg

6. Fastsættelse af afgifter mv.

A. Haveleje

B. Administrationsgebyr (inkl. Indskud kr.1600.-)

C. Afgift for sent betaling kr. 200.-

D. Pligtarbejdsbøder kr. 600.-

E. Leje og depositum for Midtpunktet kr. 650/500

F. Udgået (Måleraflæsning)

G. Gebyr for venteliste kr. 200.-

7. Fastsættelse af honorarer

8. Budget

9. Valg af formand

10. Valg af kasserer

11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

12. Valg af bilagskontrollanter og suppleant

13. Valg af Festudvalg

14. Eventuelt

Stk. 6

Forslag fra andelshavere, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være

formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslagene udsendes til andelshaverne

forud for generalforsamlingen.

Stk. 7

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges ved almindeligt stemmeflertal (halvdelen

plus én). Dirigenten vejleder forsamlingen, men deltager ikke i den almindelige debat uden

forsamlingens samtykke.

 

§ 9. Generalforsamlingens beslutninger

Stk. 1

Afstemning foregår ved håndsopretning (oprækning af stemmekort) med mindre at . af de

stemmeberretige forlanger skriftlig afstemning. Valg til formand, kasserer, bestyrelse, suppleanter,

bilagskontrollanter og suppleanter foregår skriftligt, når der er mere end én kandidat til de enkelte

poster.

Stk. 2

Generalforsamlingens sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal (halvdelen plus én).

Stk. 3

Til vedtagelse af ændringer i foreningens love, eller tilføjelser til disse, kræves at vedtagelsen sker

med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 4

Beslutninger vedtaget på en lovligt indkaldt generalforsamling er, uanset de fremmødtes antal,

gældende for alle foreningens andelshavere.

Stk. 5

Beslutning om foreningens ophør kan kun ske, såfremt . af foreningens andelshavere stemmer

for et sådant ophør på en særlig indkaldt generalforsamling. Samtidig træffes beslutning angående

foreningens aktiver.

 

§ 10. Bestyrelsens sammensætning og funktioner

Stk. 1

Bestyrelsen består af medlemmer, der leder foreningen i overensstemmelse med foreningens

vedtægter samt generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer

vælges i ulige årstal. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.

Endvidere vælges 2 suppleanter for 2 år, med den ene i ulige årstal og den anden i lige årstal.

Bilagskontrollant og suppleant vælges for 1 år ad gangen og afgår skiftevis i lige og ulige årstal.

Stk. 3

Bestyrelsen vælger næstformand og sekretær samt udarbejder sin forretningsorden.

Stk. 4

Kassereren fører foreningens regnskab, modtager og foretager alle ind- og udbetalinger, samt

sikrer at alle betalingsterminer overholdes.

Stk. 5

Sekretæren tager referat af foreningens generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, samt sørger for

rettidig udsendelse af materiale til møderne.

Stk. 6

Bestyrelsen antager eventuel medhjælp, der er nødvendig for foreningens drift.

Stk. 7

Generalforsamlingen fastsætter honorar til bestyrelse, bilagskontrollanter samt suppleanter.

 

§ 11. Bestyrelsesmøder

Stk. 1

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst hvert kvartal. Formanden indkalder til disse,

eller når der af 2 bestyrelsesmedlemmer ønskes afholdt møde.

Stk. 2

Sekretæren tager referat af mødet. Referatet godkendes på en senere bestyrelsesmøde.

Udgifterne til møderne afholdes af foreningen.

Stk. 3

Udebliver et bestyrelsesmedlem uden gyldig grund fra 2 på hinanden følgende møder, udtræder

medlemmet af bestyrelsen, og 1. suppleanten indtræder i stedet.

 

§ 12. Udvalg

Stk. 1

Bestyrelsens udarbejder forretningsorden for foreningens udvalg, som alle refererer til

bestyrelsen. På generalforsamlingen aflægges beretning om udvalget virksomhed. Foreningen har

to stående udvalg: Festudvalg og Vurderingsudvalg.

Stk. 2

Festudvalget består af op til 8 medlemmer, der alle vælges for et år. Udvalget udarbejder særskilt

regnskab, som behandles i overensstemmelse med foreningens regnskaber.

Vurderingsudvalget består af 3 medlemmer samt en suppleant, som vælges af medlemmerne

uden for bestyrelsen. 2 medlemmer vælges i lige år, 1 medlem i ulige år. Suppleant vælges for et

år.

 

§ 13. Tegningsregler

Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden plus 2 bestyrelsesmedlemmer. I formandens fravær tegnes

foreningen af næstformanden plus 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2

Køb, salg, lån eller pantsætning kræver altid en forudgående generalforsamlings vedtagelse.

§ 14. Regnskabsår og regnskabsaflæggelse.

Stk. 1

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2

Årsregnskabet skal afsluttes snarest efter regnskabsårets afslutning.

Årsregnskabet påtegnes og underskrives af bilagskontrollanterne efter disses kontrol. Den

samlede bestyrelse underskriver regnskabet efter generalforsamlingens godkendelse.

Stk. 3

Kasserer skal ved hvert bestyrelsesmøde fremlægge en oversigt over indtægter og udgifter siden

sidste møde.

 

§ 15. Aktiver

Stk. 1

Foreningens kontante midler skal være anbragt i pengeinstitut.

 

Stk. 2.

Udgået.

 

§ 16. Bilagskontrollanter samt bilagskontrol

Stk. 1

Bilagskontrollanterne har til enhver tid ret og pligt til at foretage regnskabskontrol og

kasseeftersyn. Derudover kan de igennem formanden indkalde til bestyrelsesmøde, såfremt det

skønnes nødvendigt i forbindelse med bilagskontrol og kasseeftersyn.

Stk. 2

Bilagskontrollanterne har under udførelsen af deres job adgang til alle bøger, bilag og

dokumenter, samt enhver oplysning, der måtte ønskes i forbindelse med bilagskontrollen.

Stk. 3

Når bilagskontrollen er afsluttet, påfører bilagskontrollanterne eventuelle bemærkninger til det

reviderede regnskab. Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen ved det førstkommende

bestyrelsesmøde.

Stk. 4

Kasserer samt formand skal være til stede ved bilagskontrol, for at give de fornødne oplysninger,

der måtte ønskes af bilagskontrollanterne.

Stk. 5

Udgifter til bilagskontrol betales af foreningen.

 

§ 17 Vedligehold af fællesarealer

Vedligeholdelse og renhold, der ikke påhviler den enkelte andelshaver, udføres efter bestyrelsens

anvisning, enten som pligtarbejde eller ved antaget hjælp.

Pligtarbejde udføres efter det udsendte pligtarbejdskort fra bestyrelsen. Kan den enkelte

andelshaver ikke udføre dette på den tildelte dato, skal andelshaveren selv skaffe afløser

Såfremt der ikke stilles med, afløser betales en bøde. Størrelsen på bøden fastsættes af

generalforsamlingen.

 

§ 18 Foreningshuset Midtpunktet

Foreningshuset Midtpunktet administreres af bestyrelsen. Det kan lejes af andelshavere til

afholdelse af fester med mere. Der betales leje samt indbetales et depositum, som fastsættes på

generalforsamlingen. Ved vejfester afholdt mandag-torsdag betales ikke leje, kun depositum.

Overholdes de fastsatte ordensregler ikke, kan der trækkes et beløb i depositum.

 

§ 19 Begravelser

Foreningen sender en krans eller en bårebuket, når en andelshaver eller dennes

ægtefælle/samlever bisættes eller begraves. Dette forudsætter at bestyrelsen i god tid

underrettes.

Ønskes kredsfanen fra forbundet til stede, skal det meddeles formanden senest 3 hverdage før

bisættelsen. Udgiften dækkes af foreningen.

 

§ 20 Særlige forhold

I tilfælde hvor love og bestemmelser intet foreskriver, træffer bestyrelsen afgørelse i foreningens

interesse. Bestyrelsens afgørelse kan inden 8 dage efter den er kommet andelshaverne i hænde,

forlanges forelagt en ekstraordinær generalforsamling efter § 8 stk. 3.

 

§ 21 Ordensbestemmelser

Stk. 1

Bestyrelsen udarbejder et sæt ordensbestemmelser gældende for hele haveforeningen.

Bestyrelsen har ansvaret for at bestemmelserne tilrettes efter vedtagelse på en generalforsamling.

Stk. 2

Bestyrelsen har ansvaret for at bestemmelserne gøres bekendt for alle andelshavere. Dette sker

ved information på opslagstavlen på Midtpunktet samt via foreningens hjemmeside på

Internettet.

Stk. 3

Bestyrelsen påtaler overtrædelse af bestemmelserne. Jævnfør § 7 kan bestyrelsen i sidste ende

beslutte at sætte den pågældende andel til salg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts 2019

 

 

Ordensbestemmelser 25/3. 2019

Haveforeningen Ved Pilegården

Ordensbestemmelser (vedtaget på generalforsamling 25.3.19.)

 

§ 1. Generelt

Bestyrelsen har pligt til at påse, at vedtægter og alle bestemmelser overholdes.

Andelshaverne er pligtige til at læse og efterkomme de meddelser, der af bestyrelsen opsættes på

opslagstavle på foreningshuset eller kan læses på havens hjemmeside.

Andelshaverne er pligtige til på alle måder at være bestyrelsen behjælpelig med at opretholde ro

og orden på foreningens areal.

Andelshaverne skal sikre, at deres besøgende er bekendt med ordensbestemmelser, idet

andelshaverne vil være ansvarlig for eventuelle overtrædelser.

Ved flagning i foreningen må kun anvendes det danske nationalflag.

For at fremme sikkerheden på foreningens areal har enhver andelshaver, imod behørigt

legitimation, ret til at forespørge enhver på foreningens område, om vedkommendes ærinde.

 

§ 2. Den enkelte andel generelt

Andelen skal forsynes med hus-nr. der tydeligt kan ses fra vejen. Andelen skal også være

forsynet med en brevkasse ved havelågen og forsynet med tydeligt navneskilt.

Havelågen skal altid åbnes indad mod andelen.

Den enkelte andel må kun dyrkes som lyst/køkkenhave.

Ingen beplantning, der kan blive til gene eller skade for naboer eller færdsel må foretages på

andelen.

Vejen udenfor andelen renholdes i tiden 1. maj til 30. september til midten af vej af

andelshaveren. 

Borttagning eller flytning af hegn eller skelpæle er strengt forbudt. Ulovlig færdsel eller skade

forvoldt af andre andelshavere, deres pårørende eller besøgende, kan medføre opsigelse efter

foreningens vedtægter § 7.

 

§ 3. Bygninger på andele

Ingen bygninger må flyttes, eller fjernes uden bestyrelsens tilladelse.

Såfremt kolonihavehuset og småbygninger er sammenbygget skal de placeres minimum 2,5 meter fra lodgrænsen

Øvrige småbygninger kan placeres nærmere lodgrænsen, såfremt de er placeret minimum 2,5 meter fra øvrige bebyggelse. Skur opført i skel skal forsynes med tagrende, så vandet har udløb til egen grund. Havelodden må stadig maksimalt bebygges med 80 m2 al bebyggelse medregnet.

Opfylder man betingelserne for at bygge indenfor lodgrænsen, kræves endvidere, at der udfærdiges et dokument, hvori naboerne anerkender bygningens placering. Dokumentet leveres til bestyrelsen.

Lader en andelshaver andelen og bygninger forfalde, skal bestyrelsen i anbefalet brev pålægge andelshaveren, at det forfalden bringes i orden inden 14 dage. Overholdes denne frist ikke, fortages istandsættelsen, mens udgifterne omgående betales af andelshaveren. Betaler andelshaveren ikke, behandles sagen i overenstemmelsei foreningens vedtægter. med § 6 stk. 5

 

 

 

§ 4. Beplantning på andele

Hække mod vej skal være liguster, eller anden grøn hækplante, maksimalt 180 cm i højden. Det

levende hegn kan suppleres med trådhegn på op til 120 cm.

Stensætninger mod vej kan bibeholdes.

Hvis forhold vanskeliggør levende hegn, kan der søges om dispensation.

I skellet mod naboer kan levende hegn erstattes af raftehegn eller anden form for læhegn,

maksimalt 180 cm i højden. Dette forudsætter, at der indgåes skriftlig aftale mellem parterne.

Anvendelse af pigtråd på andelen er forbudt.

Når andelshavere er enige, kan der i skel plantes espalier træer eller frugtbuske. Inden denne

beplantning foretages, skal bestyrelsen have et dokument, der angiver udbyttefordelingen.

Andelshaverne har hegnspligt til venstre for haveindgangen. I tilfælde hvor nabo ved

misligholdelse eller for tæt beplantning er skyld i at hæk ikke kan trives, besigtier bestyrelsen

hækken og tager stilling til omkostningen ved ny hæk.

Kan der ikke blive enighed om højden af skelhæk, skal den være 1,80 meter.

Det er forbudt at plante Elm eller Røn.

 

§ 5. Kørsel og parkering

I tidsrummet 1. november til 31. marts må der ikke perment parkeres køretøjer på andelen.

Kørsel med biler er tilladt med forsigtighed. Største hastighed er 10 km/t.

Cykel og knallert kørsel på haveforeningens veje er tilladt, når der udvises forsigtighed.

På andelen må etableres én parkeringsplads med plads til én bil, men der må ikke opføres carport

eller lignende.

Parkerede køretøjer skal være registreret og forsynet med nummerplade.

På andelen må ikke foretages reparationer af køretøjer. Køretøjer over 1,80 m i højden må ikke

parkeres på andelen.

Parkering på alle veje er forbudt. Cykler, knallerter og motorcykler skal anbringes indenfor

andelen.

Biler som ikke parkeres på egen andel henvises til festpladsen eller til vejen udenfor

haveforeningen. På festpladsen må kun parkeres én bil for hver andel, og bilen skal være forsynet

med andelsnummer i forrude.

Al parkering af lastbiler, både, campingvogne samt trailere på foreningens areal er forbudt.

Trailere ejet af haveforeningen må parkeres bag Midtpunktet.

I tiden 1. april til 31. oktober må der ikke udover 24 timer henligge grus, sten eller andre

materialer på vejene. Dette skal være anbragt således at passage er muligt.

§ 6. Dyr

Kanin og fjerkræhold er forbudt.

Udenfor andelen skal hunde altid føres i snor.

Har andelshavere kæledyr skal der altid sørges for almindelig hygiejne, samt at dyrene på intet

tidspunkt er til gene for andre andelshavere.

Fodring af vilde katte er forbudt.

 

 

 

 

 

§ 7. Støj

Sang eller støjende adfærd efter kl. 24 er forbudt. Musik og sang skal foregå således, at det ikke er

til gene for naboer. Henstillinger om dæmpning af musik og sang skal altid følges.

Generelt skal der udvises behørigt hensyn til naboerne, når der anvendes støjende værktøj. På

lørdage må græsslåning og arbejde med støjende værktøj kun finde sted i perioden kl. 9-18 og på

søn- og helligdage mellem kl 9-12.

 

§ 8 Andre bestemmelser

Kun nøgler udleveret af bestyrelsen må anvendes. Nøgler købes hos formanden. Det er forbudt at

efterlave foreningens nøgler, eller anvende nøgler, som ikke er udleveret af foreningen.

Afbrændning af alle former for affald er forbudt.

Brug af skydevåben på foreningens areal er forbudt.

Det er forbudt andelshaverne under nogen form at drive handel eller beværtning på andelen.

Andelshavere og deres besøgende, der passerer gennem foreningens låger og porte, er pligtige til

at lukke efter sig.

Naturgødning må ikke hjemtages i tidsrummet 1. april –31. oktober.

De af Tårnby Kommune udstedte forordninger angående forbrug af vand med mere skal

overholdes.

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 25 marts 2019